Bayer Vastgoed betracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te waarborgen dat de te verkrijgen informatie waarnaar op deze website wordt verwezen volledig en juist is. Daarentegen kan Bayer Vastgoed niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Bayer Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of voor enige schade die kan ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Ook kan het voorkomen dat informatie vermeld op deze site door het tijdsverloop is achterhaald.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Bayer Vastgoed in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer en verklaring op elk moment te wijzigen. Controleer deze disclaimer regelmatig op wijzigingen. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en condities willen wij u vragen deze website niet te gebruiken.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@bayervastgoed.nl